Sana Sana (1973-2023)

Sana Sana (1973-2023)


Ricard Estay, Emma Domínguez, Camila Manuelsdotter Pino & Nachla Libre


31/3 - 9/4 - 2023

Om utställningen


Vi är några av många barn till de som kom. Uppväxta med en generation i ständig längtan.
I sökandet efter att laga brutna kopplingar har vi försökt föra en dialog med våra äldre.
De vars kropp bär på flera levda liv och historier som sträcker sig över atlanten. 50 år efter militärkuppen i Chile försöker vi synliggöra deras röster genom att undersöka frågor om arv, att växa upp i diaspora, exil och längtan.


Deltagande konstnärer


Ricard Estay f.1985, fotograf, konstnär och författare, uppvuxen i Fittja, Botkyrka.
Genom visuellt berättande och poesi försöker han skapa komplexa porträtt av både fysiska och mentala platser. Han rör mig ofta mellan fiktion, minnen och samhällsskildringar; och jobbar i gränslandet mellan litteratur, fotografi, film,
poesi och konst.
www.ricardestay.com


Emma Dominguez f. 1989 Är konstnär baserad i Stockholm, uppvuxen i Botkyrka, Alby. Hennes arbete tar ofta avstamp i ett ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum. Genom hennes konst försöker hon bryta ner givna mönster och hegemoniska strukturer, ofta genom kollektiva processer.
www.emmadominguez.com


Camila Manuelsdotter Pino f.1991 är en konstnär baserad i Stockholm, uppvuxen i Haninge. Hon jobbar med att fläta samman fler medium för att gestalta ett mellanförskap av att vara latina och svensk. Fotografiet är hennes främsta medium och vill utmana betraktarens blick som tillåts att föras mellan verklighet och det imaginära. Ytterligare en del av hennes arbete innefattar ett intresse för ord och dess makt de besitter av dolda berättelser och kulturell inkludering.
www.camilarf.com


Nachla Libre f.1986 är en poet, konstnär och regissör som under som karriär varit en röst för utveckling och förändring inom konst och kultursfären i Sverige. I hennes praktik har hon främst utforskat ämnen som social rättvisa, arv, Islam, diaspora, trauma/transgenerationellt trauma och att läka från det både på ett individuellt och kollektivt plan.


Utställningen genomför Med stöd av Stockholms stad, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet.Sobre la exposición


Somos algunos hijos, de los muchos que llegaron a este país en el norte del hemisferio. Crecimos como una generación en constante nostalgia. A través de esta exposición tratamos de tener un diálogo con nuestros mayores, aquellos cuyos cuerpos llevan múltiples vidas vividas e historias que se extienden a través del Atlántico. Hemos estado en búsqueda de reparar conexiones rotas. A 50 años del golpe militar en Chile, buscamos visibilizar sus voces, examinando temas de herencia, diáspora, exilio y añoranza.


Artistas participantes


Ricard Estay nacido 1985, fotógrafo, artista y escritor, creció en Fittja, Botkyrka.
A través de la narración visual y la poesía, busca crear retratos complejos de lugares tanto físicos como mentales. A menudo se mueve entre la ficción, los recuerdos y las representaciones en la sociedad. Trabaja en la frontera entre la literatura, la fotografía, el cine, poesía y arte.
www.ricardestay.com


Emma Domínguez nacida 1989 es una artista radicada en Estocolmo, criada en Alby, Botkyrka. Su trabajo a menudo surge de un deseo de cuestionar estructuras de poder. Muchas veces trata de cuestionar a quiénes se le permite ser visto, escuchados y ocupar lugar en nuestros espacios comunes. A través de su arte, intenta romper patrones y estructuras hegemónicas, a menudo a través de procesos colectivos.
www.emmadominguez.com


Camila Manuelsdotter Pino nacida 1991 es una artista radicada en Estocolmo, criada en Haninge. Ella trabaja entrelazando varios medios para retratar un punto intermedio entre ser latina y sueca. La fotografía es su medio principal y quiere desafiar la mirada del espectador, que se deja llevar entre la realidad y lo imaginario. Otra parte de su trabajo incluye un interés por las palabras y su poder de narrativas ocultas e inclusión cultural.
www.camilarf.com


Nachla Libre n.1986 es una poeta, artista y directora que durante su carrera ha sido una voz para el desarrollo y el cambio en la esfera del arte y la cultura en Suecia. En su práctica, principalmente ha explorado temas como la justicia social, el patrimonio, el islam, la diáspora, el trauma/trauma transgeneracional y como sanar tanto individualmente como colectivamente.


La exposición se lleva a cabo con el apoyo de la ciudad de Estocolmo, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar y Kulturrådet.

All photos: NOS crew